تعرفه خطوط

خطوط اختصاصی 3000

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
15,000 20,000 14 30002666xxxxxx
80,000 100,000 12 30002666xxxxx
110,000 130,000 10 30002666xxxx

خطوط اختصاصی 1000

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
20,000 30,000 14 1000xxxxxxxxxx
40,000 70,000 13 1000xxxxxxxxx
70,000 135,000 12 1000xxxxxxxx
115,000 235,000 11 1000xxxxxxx
170,000 340,000 10 1000xxxxxx
230,000 430,000 9 1000xxxxx
320,000 600,000 8 1000xxxx

خطوط اختصاصی 5000

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
25,000 15,000 14 50001333xxxxxx
40,000 20,000 13 50001333xxxxx
65,000 26,000 12 50001333xxxx
90,000 50,000 11 50001333xxx
230,000 110,000 10 50001333xx
400,000 400,000 9 50001333x

خطوط اختصاصی 5000

قیمت غیر سفارشی قیمت سفارشی ارقام نوع خط
25,000 15,000 14 50002666xxxxxx
40,000 20,000 13 50002666xxxxx
65,000 26,000 12 50002666xxxx
90,000 50,000 11 50002666xxx
230,000 110,000 10 50002666xx
400,000 400,000 9 50002666x

خطوط ثابت تهران

قیمت نوع خط
130,000 021xxxxxxxx